Saturday, 23 February 2019

Kofiannan Rakhine Commision: ရခုိင္ၿပည္နယ္ ေကာ္မရွင္ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာ

Zawgyi version


 ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ၀က္ဆိုဒ္တြင္ ဖတ္ရႈရန္- http://www.rakhinecommission.org/mm/statement-by-kofi-annan/


*English Below*
ရခိုင္ျပည္နယ္ ဆိုင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ ပဋိပကၡ ကာကြယ္တားဆီးျခင္း၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ျခင္း၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ စသည္တို႔ အပါအဝင္ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင္႔ေဘာင္အတြင္း အက်ဳံးဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ေအာက္ပါလင့္မွ တဆင့္ ရယူႏုိင္ပါသည္။
http://www.rakhinecommission.org/mm/the-final-report/

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္လုပ္ေဆာင္သြားရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ပုံ ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း ေနထိုင္သူအားလံုး၏ လူမႈဘဝပိုမိုေကာင္းမြန္လာေရးအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အဆိုျပဳႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရက ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္ကို ျပည္တြင္း ပညာရွင္ ၆ ဦး၊ ႏိုင္ငံတကာ ပညာရွင္ ၃ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ကိုဖီအာနန္မွ ဥကၠ႒အျဖစ္္ ေဆာင္ရြက္သည္။

The Commission is pleased to announce the release of its final recommendations report. The final report covers all issues in the Commission's mandate including: conflict prevention, humanitarian assistance, reconciliation, institution building, and development. The recommendations describe the steps the Myanmar Government can take to address both long-term and structural issues, as well as those requiring urgent action. The press release can be accessed with the following link.
http://www.rakhinecommission.org/the-final-report/
The Government of Myanmar has mandated the Commission to propose recommendations for improving the welfare of all people in Rakhine state. When implemented, the recommendations will lead to tangible improvements in the lives of all communities in Rakhine, particularly the most vulnerable and impoverished. The Commission is composed of six local and three international experts, and is chaired by Kofi Annan.

 Image may contain: text

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းမၽွတ၍ သာယာဝေျပာေသာ အနာဂတ္ေပၚထြန္းလာနိုင္ေရးကို ဦးတည္လ်က္ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ – ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တဝန္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ တျခားေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းတြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို တစ္ႏွစ္တာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎၏ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာကို ဩဂုတ္လ၊ ၂၃ ရက္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ အစိုးရထံသို႔ တင္သြင္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ပဋိပကၡ ကာကြယ္တားဆီးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမွု ရွိေရး၊ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲဒုကၡ ၾကဳံေနရေသာ လူထုအတြက္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္ေပးနိုင္ရန္ ခ်က္ျခင္းႏွင့္ ေရရွည္ ေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးထားပါသည္။

ကိုဖီအာနန္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးစီးေဆာင္ရြက္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၾကဳံေတြ႕ေနရသည့္ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမွုေရး ဖြံ့ၿဖိဳးမွု၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားသည့္ အကူအညီမ်ား ေပးနိုင္မွု စသည့္ စိန္ေခၚမွုမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လႊားနိုင္မည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ အစီရင္ခံစာကို ယခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေကာ္မရွင္၏ ၾကားျဖတ္ အစီရင္ခံစာအေပၚ အေျချပဳ၍ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္သည္။

“အစိုးရနဲ႔ လူမွုအသိုင္းအဝိုင္း က႑အားလုံးရဲ့ အကူအညီရယူၿပီး အစိုးရရဲ့ ဦးေဆာင္မွုနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွု ကို ခ်က္ျခင္း လုပ္ေဆာင္နိုင္မွသာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ကာလရွည္ၾကာ ၾကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွုကို ပိုမို နက္ရွိုင္းေစမည့္ အၾကမ္းဖက္မွုနဲ႔ အစြန္းေရာက္ လွုပ္ရွားမွုမ်ား  သံသရာ လည္ျဖစ္ပြားေနျခင္းကို ေရွာင္ရွားနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ကိုဖီအာနန္က ေျပာဆိုသည္။

အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သာယာ၀ေျပာေရး တို႔အေပၚ အဓိက အဟန႔္အတား ျဖစ္ေစသည့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မွု ဆိုင္ရာ က်ယ္ျပန႔္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္၊ လူသားတိုင္း ဥပေဒ၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အခြင့္အေရး မ်ားႏွင့္ တန္းတူညီမွု ရရွိပိုင္ခြင့္၊ နိုင္ငံသား ျဖစ္မွု ဆိုင္ရာ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္း ကိစၥရပ္၊ IDP ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ မြတ္ဆလင္ လူဦးေရကို အခ်ိဳးမညီစြာ သက္ေရာက္မွုရွိေနသည့္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အေလးေပး ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ နယ္ပယ္ (၅) ခုႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္သည္ ယခုသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ အတူ ပူးတြဲေဖာ္ျပထားပါသည္။

အစီရင္ခံစာသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္ကို စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုနစ္၊ စက္တင္ဘာလမွ စ၍ ေကာ္မရွင္မွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္၏ ရလဒ္ျဖစ္ပါသည္။ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တဝန္း က်ယ္ျပန႔္စြာ သြားလာခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တို႔တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမွုမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

“ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ရိုးသားၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေပးထားၿပီး အဲဒီအႀကံျပဳခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျငင္းခုံေဆြးေႏြးရမွုမ်ား ျဖစ္လာနိုင္တာကို သိရွိရပါတယ္” ဟု ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ကိုဖီအာနန္က ေျပာၾကားသည္။ “သို႔ေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္က ေမၽွာ္မွန္းထားတဲ့ စိတ္ဓာတ္အတိုင္း ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့မယ္ ဆိုရင္ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာက အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအပါအဝင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးနဲ႔ တရား ဥပေဒ စိုးမိုးမွုကို ေလးစားမွုမ်ား ရရွိလာမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ယုံၾကည္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္မွုက ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ၾကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ ျပႆနာေတြအတြက္ ေရရွည္ေျဖရွင္းေပးနိုင္တဲ့ အေျဖကို ေပးနိုင္မွာ မဟုတ္ပါ”

ေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာကို တင္သြင္းျခင္းႏွင့္အတူ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္၏ သက္တမ္းမွာလည္း ၿပီးဆုံးၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ေရးကို ေသခ်ာေစမည့္ အမ်ိဳးသား ယႏၲယားတစ္ခု ဖြဲ႕စည္းသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားပါသည္။

“ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ရဲ့ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္နိုင္ရန္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မူဝါဒမ်ားကို ညႇိႏွိုင္း ေပါင္းစပ္ေပးသည့္ တာဝန္ တစ္ခုတည္းကိုသာ ယူသည့္ ဝန္ႀကီးအဆင့္ တာဝန္ခံတစ္ဦး ခန႔္အပ္ရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဆိုျပဳ ထားပါတယ္။” ဟု ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ကိုဖီအာနန္က ေျပာၾကားသည္။ “ဝန္ႀကီးအဆင့္ ရွိသည့္ တာဝန္ ခံသည္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ အတြက္ လုံေလာက္သည့္ ဝန္ထမ္း အင္အားနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အျမဲတမ္း အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ (Secretariat) မွ လုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးရပါမယ္။ ထိုအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမွုႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီရဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အေထာက္အပံ့ျပဳရပါမည္။”

Unicode version
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် နေထိုင်ကြသော ပြည်သူလူထုများအတွက် ငြိမ်းချမ်းမျှတ၍ သာယာဝပြောသော အနာဂတ်ပေါ်ထွန်းလာနိုင်ရေးကို ဦးတည်လျက်
ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေးကော်မရှင်၏ အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာ
ရန်ကုန်မြို့ – ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေးကော်မရှင်သည် ရခိုင်ပြည်နယ် တဝန်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တခြားသော နေရာများနှင့် ဒေသတွင်းတွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများကို တစ်နှစ်တာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် ၎င်း၏ အပြီးသတ် အစီရင်ခံစာကို ဩဂုတ်လ၊ ၂၃ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရထံသို့ တင်သွင်းလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ အစီရင်ခံစာတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ပဋိပက္ခ ကာကွယ်တားဆီးရေး၊ ငြိမ်းချမ်းမှု ရှိရေး၊ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ဆင်းရဲဒုက္ခ ကြုံနေရသော လူထုအတွက် မျှော်လင့်ချက် ရောင်ခြည်ပေးနိုင်ရန် ချက်ခြင်းနှင့် ရေရှည် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အကြံပြုချက်များ ပေးထားပါသည်။
ကိုဖီအာနန် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဦးစီးဆောင်ရွက်သည့် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေး ကော်မရှင်၏ အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားသည့် အကူအညီများ ပေးနိုင်မှု စသည့် စိန်ခေါ်မှုများကို အောင်မြင်စွာ ကျော်လွှားနိုင်မည့် အကြံပြုချက်များ ပါဝင်ပါသည်။ အစီရင်ခံစာကို ယခုနှစ်၊ မတ်လတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ကော်မရှင်၏ ကြားဖြတ် အစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေပြု၍ ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်သည်။
“အစိုးရနဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း ကဏ္ဍအားလုံးရဲ့ အကူအညီရယူပြီး အစိုးရရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ချက်ခြင်း လုပ်ဆောင်နိုင်မှသာ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ကာလရှည်ကြာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကို ပိုမို နက်ရှိုင်းစေမည့် အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ အစွန်းရောက် လှုပ်ရှားမှုများ  သံသရာ လည်ဖြစ်ပွားနေခြင်းကို ရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ကိုဖီအာနန်က ပြောဆိုသည်။
အပြီးသတ် အစီရင်ခံစာတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် သာယာ၀ပြောရေး တို့အပေါ် အဓိက အဟန့်အတား ဖြစ်စေသည့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှု ဆိုင်ရာ ကျယ်ပြန့်သည့် အကြောင်းအရာများကို အသေးစိတ် ဖော်ပြထားပါသည်။
အကြံပြုချက်များတွင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်၊ လူသားတိုင်း ဥပဒေ၏ ရှေ့မှောက်တွင် အခွင့်အရေးများနှင့် တန်းတူညီမှု ရရှိပိုင်ခွင့်၊ နိုင်ငံသား ဖြစ်မှု ဆိုင်ရာ အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်း ကိစ္စရပ်၊ IDP ကိစ္စရပ်များနှင့် မွတ်ဆလင် လူဦးရေကို အချိုးမညီစွာ သက်ရောက်မှုရှိနေသည့် လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့် စသည့် ကိစ္စရပ်များကို အလေးပေး ဖော်ြပထားပါသည်။
အပြီးသတ် အစီရင်ခံစာပါ အကြံပြုချက်များတွင် နယ်ပယ် (၅) ခုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်သည့် အကြံပြုချက် အကျဉ်းချုပ်သည် ယခုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်နှင့် အတူ ပူးတွဲဖော်ြပထားပါသည်။
အစီရင်ခံစာသည် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေး ကော်မရှင်ကို စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ၂၀၁၆ ခုနစ်၊ စက်တင်ဘာလမှ စ၍ ကော်မရှင်မှ ပြုလုပ်ခဲ့သော အစည်းအဝေးများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပေါင်း ၁၅၀ ကျော်၏ ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များသည် ရခိုင်ပြည်နယ် တဝန်း ကျယ်ပြန့်စွာ သွားလာခဲ့ပြီး ရန်ကုန်၊ နေပြည်တော်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနှင့် ဂျီနီဗာမြို့တို့တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
“ကော်မရှင်အနေနဲ့ ရိုးသားပြီး အပြုသဘောဆောင်သည့် အကြံပြုချက်များကို ပေးထားပြီး အဲဒီအကြံပြုချက်များကြောင့် ငြင်းခုံဆွေးနွေးရမှုများ ဖြစ်လာနိုင်တာကို သိရှိရပါတယ်” ဟု ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ကိုဖီအာနန်က ပြောကြားသည်။ “သို့သော်လည်း ကော်မရှင်က မျှော်မှန်းထားတဲ့ စိတ်ဓာတ်အတိုင်း ချမှတ် အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့မယ် ဆိုရင် ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာက အကြံပြုချက်များအပါအဝင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အကြံပြုချက်တွေဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုကို လေးစားမှုများ ရရှိလာမယ်လို့ ကျွန်တော် ခိုင်ခိုင်မာမာ ယုံကြည်ပါတယ်။ အကြမ်းဖက်မှုက ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာတွေအတွက် ရေရှည်ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ အဖြေကို ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါ”
ကော်မရှင်၏ အပြီးသတ် အစီရင်ခံစာကို တင်သွင်းခြင်းနှင့်အတူ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေး ကော်မရှင်၏ သက်တမ်းမှာလည်း ပြီးဆုံးပြီ ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာတွင် အကြံပြုချက်များကို ထိထိရောက်ရောက် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးကို သေချာစေမည့် အမျိုးသား ယန္တယားတစ်ခု ဖွဲ့စည်းသင့်ကြောင်း အကြံပြုထားပါသည်။
“ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေးကော်မရှင်ရဲ့ အကြံပြုချက်များကို ထိရောက်စွာ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရန်အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ပတ်သက်သည့် မူဝါဒများကို ညှိနှိုင်း ပေါင်းစပ်ပေးသည့် တာဝန်တစ်ခုတည်းကိုသာ ယူသည့် ဝန်ကြီးအဆင့် တာဝန်ခံတစ်ဦး ခန့်အပ်ရန် ကျွန်တော်တို့ အဆိုပြုထားပါတယ်။” ဟု ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ကိုဖီအာနန်က ပြောကြားသည်။ “ဝန်ကြီးအဆင့် ရှိသည့် တာဝန်ခံသည် လုပ်ငန်းများကို ထိရောက်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အတွက် လုံလောက်သည့် ဝန်ထမ်းအင်အားနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အမြဲတမ်း အထောက်အကူပြုအဖွဲ့ (Secretariat) မှ လုပ်ငန်းများကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရပါမယ်။ ထိုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့သည် ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဗဟိုကော်မတီရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်ရမည် ဖြစ်ပြီး ဗဟိုကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းများကိုလည်း အထောက်အပံ့ပြုရပါမည်။”
TypeDescription
အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာရခိုင်ပြည်နယ်တွင် နေထိုင်ကြသော ပြည်သူလူထုများအတွက် ငြိမ်းချမ်းမျှတ၍ သာယာဝပြောသော အနာဂတ်ပေါ်ထွန်းလာနိုင်ရေးကို ဦးတည်လျက်Download Report
ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဖီအာနန်၏ မိန့်ခွန်းအောက်ပါလင့်မှ တဆင့် ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်ပါသည်။Download Transcript
သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အောက်ပါလင့်မှတဆင့် ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်ပါသည်။Download Transcript
OverviewAn overview of the thematic focus areas of the reportDownload Overview
PhotosSelection of photos from the work of the CommissionView photos
Raw footageRaw video footage: January TripDownload Footage
Raw footageRaw video footage: May & June TripDownload Footage

Share:

0 comments:

Post a comment